« »

Opis projektu

Ogólny opis i cel Projektu

17 grudnia 2014r. konsorcjum firm: Grontmij Polska Sp. z o.o. i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie podpisało umowę z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na wykonanie opracowania pn: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”.

 

 

 

Działanie prowadzone i finansowane jest w ramach: wykonania uchwały Rady Ministrów nr 169/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

 

 

 

Projekt składa się z dwóch zadań:

Podstawą do analizy programu inwestycyjnego będzie ocena istniejącego stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni, wskazująca obszary zagrożeń dla zabudowy i infrastruktury, w których należy podjąć określone działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Głównym elementem opracowania będą wariantowe analizy hydrauliczne działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w obszarze zlewni rzeki Uszwicy. Wypracowane warianty działań inwestycyjnych dla każdej z jednostek zadaniowych poddane zostaną wielokryterialnej ocenie końcowej, w aspektach: środowiskowym, ekonomicznym (analiza kosztów – korzyści), techniczno-funkcjonalnym, a także pod kątem czasu osiągnięcia planowanych efektów. Efektem opracowania będzie wyłonienie zestawu inwestycji tzw. wariantu rekomendowanego, który w sposób zoptymalizowany zapewni ochronę przeciwpowodziową w zlewni.

 

Dodatkowo w ramach Zadania II zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla wariantu rekomendowanego, a program działań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostaną, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, opiniowaniu i uzgadnianiu przez właściwe organy oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Podział administracyjny obszaru Projektu

Projekt zlokalizowany jest na obszarze:

 

Wykaz rzek

Realizacja Projektu dotyczy rzeki Uszwicy oraz jej głównych dopływów o łącznej długości około 149,3 km. Listę rzek objętych Projektem zestawiono poniżej.

Lp.

Nazwa rzeki

Orientacyjna długość [km]

1.

Uszwica

69,4

2.

Górzański

6,4

3.

Leksandrówka

17,5

4.

Kowalówka

5,6

5.

Grodna

6,7

6.

Niedźwiedź

18,1

7.

Borowy

7,7

8.

Borowa Struga

6,2

9.

Ulga Uszewska

3,5

10.

Korytnica

8,2

Łącznie:

149,3

 

Lista Beneficjentów

Beneficjentami Projektu będą następujące instytucje:

 

Lp.

Nazwa urzędu

1

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Biuro Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły

2

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

3

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

4

Starostwo Powiatowe w Bochni

5

Starostwo Powiatowe w Brzesku

6

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

7

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

8

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu

9

Urząd Gminy Borzęcin

10

Urząd Miejski w Brzesku

11

Urząd Miejski w Czchowie

12

Urząd Gminy w Dębnie

13

Urząd Gminy Gnojnik

14

Urząd Gminy Iwkowa

15

Urząd Gminy Szczurowa

16

Urząd Miejski w Radłowie

17

Urząd Miejski w Zakliczynie

18

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

19

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Harmonogram Prac

Prace związane z Projektem realizowane będą według następującego harmonogramu rzeczowego.

Realizacja prac w ramach każdego z etapów kończy się opracowaniem raportu, który zawiera syntetyczne podsumowanie wykonanych prac. Raporty publikowane są w zakładce „Postęp prac związanych z Projektem”.

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2016 roku.

 

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami
na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana