« »

Konsultacje społeczne

KOMUNIKAT

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu (zgodnie z art.42 i 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. nr 199 poz. 1227) opublikowano poniżej.

Podsumowanie

 

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko programu pn.: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”.

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zawiadamia, że w dniach 01.08.2016r. – 21.08.2016r.

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego pn.: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”

Konsultowane dokumenty opublikowane są na ninieszej stronie internetowej Projektu http://mzmiuw-uszwica.pl,  w zakładce "Postęp prac związanych z projektem" a wersje papierowe tych dokumentów dostępne będą do wglądu w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73 Kraków.

Uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz (zamieszczony poniżej).

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w terminie od 01.08.2016r. – 21.08.2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 21.08.2016r. nie będą rozpatrywane.

 

KOMUNIKAT

Konsorcjum firm: Instytut Meteorologii  i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie i SWECO Consulting Sp. z o.o. jako wykonawca: „Wielowariantowego  programu  inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana” serdecznie zaprasza w imieniu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na spotkanie konsultacyjne zapoznające z efektami prowadzonego Projektu.

Miejsce spotkania: Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy, Bielcza 325A, Gmina Borzęcin

Termin: 2 czerwca 2016r.

Prezentacja ze spotkania

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Imię i nazwisko / Instytucja:
Dane kontaktowe:
Czego dotyczy uwaga:
Treść uwagi:
Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami
na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana